Kręgielnia Słoneczny Park

REGULAMIN

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Osoby korzystające z oferowanych usług zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu  będą usuwane z terenu obiektu, bez zwrotów finansowych za niewykorzystany czas na grę.
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz: wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
5. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z urządzeń kręgielni. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdu-jąca się pod znacznym wpływem alkoholu.
7. Teren kręgielni jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy łamią postanowienia regula-minu oraz instrukcji.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez obsługę kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane
z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. Gracze zobowiązani są do korzystania z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które można wypożyczyć.
4. Na terenie całego obiektu zabrania się:
– wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
– wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
– wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
– wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
– niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
– wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
– nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
6. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzial-nego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
7. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególna ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności.
9. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
10. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
11. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
3. W przypadku korzystania przez gracza
z własnego sprzętu kręgielnia nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
4. W przypadku oddania przez gracza rzutu
w pług, gracz ponosi odpowiedzialność karną
w wysokości 500 zł.
5. W przypadku oddania przez gracza rzutu
w pług obsługa kręgielni może zakończyć grę bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
6. Kręgielnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.